Regler | Rules – Munch

NO: Ved å delta på munch samtykker du til å ha lest disse reglene og følge dem uten unntak. Reglene er alltid å finne øverst på arrangementsteksten på Fetlife og på kinkivinkel.no. Reglene vil også bli formidlet muntlig hver gang vi har intro.

EN: By participating in Munch, you agree to have read these rules and abide by them without exception. The rules can always be found at the top of the event description on Fetlife and kinkivinkel.no. The rules will also be communicated orally every time we have an introduction.

NORSK

Det er totalt lekeforbud på munch

Vi er på offentlig sted og oppfører oss deretter. Vi møter opp i anstendige klær og oppfører oss på en slik måte at det ikke er til sjenanse for de andre gjestene på stedet.

Ingen fysisk berøring uten samtykke

Respekter andres intimsone. Det hjelper ikke at du “skulle jo bare”, eller at du liker å gi klemmer, eller en hånd på skulderen; ingen fysisk kontakt uten samtykke.

Foto- og videoforbud

Du kan selvfølgelig sende meldinger, men du kan ikke ta bilder eller video. Brudd på dette fører til umiddelbar utkastelse fra arrangementet.

Respekter andres behov for personvern

Ingen er nødt til å si navnet sitt, hva de jobber med, hva de studerer om de ikke vil. Det er lov å spørre om det meste, men du må akseptere at personen du snakker med ikke ønsker å svare på et spørsmål. Ikke mas! Vi oppfordrer på det sterkeste til å flytte rundt på seg i løpet av kvelden, men dette er ikke et krav.

Ansvarlig for munch har siste ord (Styret eller Greeters)

Det er enten en fra styret eller en Greeter som er ansvarlig for munchen. Vi følger også utestedets reglement.Vis måtehold med alkohol. Om du blir overstadig beruset vil du bli bedt om å dra. Ved gjentatte tilfeller med fyll vil du kunne bli nektet å komme på munch. Bruk av andre rusmidler er ikke tillatt. Dette gjelder også såkalte “soft drugs”. 

Øvrige råd og info

En munch er et åpent og lekfritt arrangement på offentlig sted. Munch krever ikke medlemskap i KiV, og er kostnadsfritt å delta på. Ta gjerne med en venn! Du kan komme og dra som du vil, og du trenger ikke å melde deg på. Det er lurt å møte opp tidlig om du er ny, da er det lettere å bli en del av en gruppe.

Møt opp nydusjet og velstelt, og ta med deg godt humør. De du møter på er helt vanlige mennesker. Noen er studenter, andre er i fast jobb. Noen er ledere, andre er i starten av karrieren sin. Noen er interessert i DnD, andre er interessert i idrett, kultur, kunst og film.

Fellesnevneren er BDSM/kink, men få personer setter pris på at det er det første dere snakker om. Bryt isen litt som helt vanlige mennesker først. Kink og BDSM kan være et sårbart og intimt tema å snakke om. Munch er heller ikke en sjekkearena eller et singeltreff. Vær tålmodig, unngå å være pushy. Ingen ønsker å få upassende eller påtrengende invitasjoner eller tilbud.


ENGLISH

There is a total ban on play at Munch.

We are in a public place and behave accordingly. We show up in decent clothing and conduct ourselves in a manner that is not disruptive to other guests at the venue.

No physical touching without consent.

Respect others’ personal space. It doesn’t matter if you “just wanted to” or if you like giving hugs or putting a hand on someone’s shoulder; no physical contact without consent.

No photography or videography.

You can certainly send messages, but you cannot take pictures or videos. Violation of this rule will result in immediate removal from the event.

Respect others’ privacy needs.

No one is obligated to reveal their name, occupation, or studies if they don’t want to. It’s okay to ask about most things, but you must accept that the person you’re talking to may not want to answer a question. Don’t nag! We strongly encourage mingling and moving around during the evening, but it’s not a requirement.

The person in charge of the Munch has the final say (Board or Greeters).

Either a member of the board or a Greeter is responsible for the Munch. We also follow the venue’s regulations. Use alcohol in moderation. If you become excessively intoxicated, you will be asked to leave. In cases of repeated drunkenness, you may be denied access to future Munch events. The use of other substances is not allowed. This includes so-called “soft drugs.”

Additional advice and information

A Munch is an open and non-play event in a public place. Munch does not require membership in KiV and is free to attend. Feel free to bring a friend! You can come and go as you please, and you don’t need to RSVP. It’s advisable to arrive early if you’re new; it’s easier to become part of a group.

Arrive freshly showered and well-groomed, and bring a positive attitude. The people you meet are just ordinary individuals. Some are students, while others have steady jobs. Some are leaders, while others are at the beginning of their careers. Some are interested in DnD, others are interested in sports, culture, art, and film.

The common denominator is BDSM/kink, but few appreciate it being the first thing you talk about. Break the ice as regular people first. Kink and BDSM can be a sensitive and intimate topic to discuss. Munch is not a place for flirting or singles meetups. Be patient and avoid being pushy. No one wants to receive inappropriate or intrusive invitations or offers.

If you experience anything uncomfortable, we strongly encourage you to contact the board and Greeters present at the Munch. We will work together to find a solution. We can help you change tables, have a conversation with the person involved, or ask them to leave the Munch.