Membership Checkout

Membership Level change

You have selected the Medlemskap 6 mnd. membership level.

Ett års medlemskap i foreningen KiV. Innmelding forutsetter at du har lest, forstått og akseptert vedtekter, munch- og festreglement. Medlemskapet er kun gyldig når styret har godkjent søknaden din. Er du student? Send oss en melding! Studentmedlemskap i 6 måneder koster 200,-

The price for membership is NOK 300.00 now.

Membership expires after 6 Months.


Make a Gift NOK

Om du ønsker å støtte KiV kan du gjøre dette gjennom årsmedlemskapet ditt. Per dags dato er det ingen flere fordeler utover karmapoeng, en klem og takknemlighet men dette kan endre seg raskt!

Do you have a discount code?


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Would you like to set up automatic renewals?

Payment Information We accept all major credit cards


Retningslinjer - Code of conduct

NORSK

Innledning

Du samtykker til å ha lest, forstått og akseptert disse retningslinjene når du melder deg inn i foreningen. Brudd på retningslinjene kan medføre til midlertidig eller permanent utestengelse. Å være et medlem er et privilegium, ikke en rett.

Retningslinjene beskriver forventet oppførsel og standarder for alle medlemmer og deltakere i foreningen KiV. Dette gjelder som gjest på åpne arrangementer, og som medlem i foreningen. Hele poenget med retningslinjene er å skape et tryggere, inkluderende og respektfullt miljø for alle involverte.

Samtykke

Hvis du vil leke med noen så spør først. Vil du ydmyke noen, spør først. Vil du ta på noen? Spør. Binde? Slå? Bratte? Du skal med andre ord spørre før du gjør noe med andre. Du bør også ha følerne ute når du tolker svaret. Eksempler på svar som ikke er samtykke:

Kanskje. Nja. Vi får se. Nei. Vet ikke. Jeg er usikker.

Samtykket skal være klart og tydelig, og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis noen avviser deg, korrigerer deg underveis, bruker kodeord for å pause eller stoppe leken eller på annen måte kommuniserer sine grenser, skal du respektere dette.

KiV oppfordrer til bruk av FRIES samtykke modellen:

 • Frivillig
 • Reversibelt
 • Informert
 • Engasjert
 • Spesifikt

Respekter andres grenser og vær lydhør overfor signaler om tilbaketrekning av samtykke. Hvis noen uttrykker ubehag eller trekker tilbake samtykket sitt, må du umiddelbart avslutte aktiviteten. Kodeord i form av rødt og gult ufravikelige. Skulle du oppleve at kodingen ignoreres må du umiddelbart si i fra til arrangør eller samtykkevakt.

Overholdelse av norsk lov

Alle medlemmer og deltakere forventes å overholde norsk lov til enhver tid. Er man domfelt for seksuelle handlinger er man ikke velkommen i foreningen, eller som gjest på arrangementene våre.

Alkohol og stoffbruk

Utvis måtehold og sunn fornuft når du drikker alkohol på våre arrangementer. Overdreven drikking eller forstyrrende oppførsel vil ikke tolereres.

Besittelse, distribusjon eller bruk av ulovlige stoffer er strengt forbudt på foreningens arrangementer.

Personvern og konfidensialitet

Respekter personvernet og konfidensialiteten til alle medlemmer. Ikke del eller avslør personlig informasjon, private samtaler eller identifiserbare fotografier uten eksplisitt tillatelse.

Avstå fra å diskutere eller dele intime detaljer om andre uten deres samtykke.

Utvis diskresjon når du kommuniserer med andre medlemmer utenfor organisasjonens arrangementer eller plattformer, og ivareta personvernet deres.

Oppførsel på arrangementer

Alle medlemmer, arrangører og gjester skal behandles med respekt og empati. Diskriminering, trakassering eller støtende oppførsel basert på kjønnsidentitet, seksuell orientering, rase, etnisitet, funksjonsevne eller noen annen karakteristikk vil ikke tolereres.

Respekter andres grenser og intimsone. Det er strengt forbudt å inngå fysisk kontakt med andre uten eksplisitt samtykke. Det inkluderer en hånd på skulderen, klemmer eller lignende "uskyldige" gester.

Lek er forbudt på åpne sosiale arrangementer. Vi er blant folk, og oppfører oss deretter.

Det finnes egne regler for munch og fest, disse må leses før man deltar.

Personlige meldinger og kommunikasjon

Alle deltakende gjester og medlemmer skal te seg på en hensynsfull og respektfull måte når de samhandler med andre medlemmer gjennom personlige meldinger, e-post eller andre kommunikasjonskanaler. Man skal Ikke fremme uønskede tilnærminger eller vedvarende forespørsler om intime eller personlige opplysninger.

En fortsettelse av kommunikasjon med medlemmer som ikke lenger ønsker å kommunisere, enten det er verbalt eller via andre kommunikasjonskanaler, er et samtykkebrudd.

Håndheving av retningslinjene

Enhver overtredelse av retningslinjene kan resultere i tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, advarsler, midlertidig eller permanent utestengelse fra arrangementer og utkastelse fra foreningen.

Styret forbeholder seg retten til å undersøke eventuelle rapporterte hendelser, varslinger og bekymringsmeldinger, og iverksette nødvendige tiltak.

Det er et felles ansvar å fremme et støttende, mangfoldig og respektfullt miljø. Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til trivsel i miljøet.


ENGLISH

Introduction

You agree to have read, understood, and accepted these guidelines upon joining the association. Violations of the code of conduct may result in temporary or permanent expulsion. Being a member is a privilege, not a right.

The guidelines outline expected behavior and standards for all members and participants in the KiV association. This applies to being a guest at public events and being a member of the association. The purpose of the guidelines is to create a safe, inclusive, and respectful environment for all parties.

Consent

If you want to play with someone, ask. If you want to humiliate someone, ask. Want to touch someone? Ask. Bind? Ask. Hit? Ask. Brat? Ask. Ask. Ask. You must obtain consent before engaging in physical or verbal activity with others. Only synonyms of YES are acceptable.

Examples of affirmative consent include:

Yes. Fuck yes. I would love that. Absolutely. Do me. 100%.

Examples of non-consenting responses include:

Perhaps. Maybe. We'll see. No. Don't know. I'm not sure.

Consent needs to be crystal clear and can be withdrawn at any time. If you experience rejection, correction during play, the use of code words to pause or stop play, or your partner otherwise communicates that their boundaries have been crossed, you must respect this.

KiV strongly endorses the use of the FRIES consent model:

 • Freely given
 • Reversible
 • Informed
 • Enthusiastic
 • Specific

Respect the boundaries of others and be responsive to all communication, including body language. If someone expresses discomfort or withdraws their consent, you must immediately cease the activity you are engaged in. At KiV parties, the code words “Red” and “Yellow” must be followed.

 • Red = STOP
 • Yellow = pause

Should you witness code words being ignored, it is your responsibility to immediately notify the organizer.

Compliance with Norwegian law

All members and participants must comply with Norwegian law at all times. If you have been convicted of sexual offenses, you are ineligible for membership in the association, nor my you attend any KiV events.

Alcohol and substance use

Drink responsibly at all KiV events. Excessive drinking or disruptive behavior will not be tolerated.

Possession, distribution, or use of illegal substances is prohibited at the association's events.

Privacy and confidentiality

Respect the privacy and confidentiality of all members. Do not share or disclose personal information, private conversations, or identifiable photographs without explicit permission.

Refrain from discussing or sharing intimate details about others without their consent.

Exercise discretion when communicating with other members outside of the organization's events or platforms and safeguard their privacy.

Behavior at events

All members, guests and organizers have the right to be treated with kindness and respect. Discrimination, harassment, or offensive behavior based on gender identity, sexual orientation, race, ethnicity, ability, or any other characteristic will not be tolerated.

Respect others' boundaries and personal space. It is strictly prohibited to engage in physical contact with others without explicit consent. This includes placing a hand on the shoulder, hugging, or similar "innocent" gestures.

Engaging in play is prohibited at the association's public social events. We are in public settings, and must behave accordingly.

There are specific rules for munches and parties, which must be read before participating.

Personal Messages and communication

All participating guests and members are expected to conduct themselves in a considerate and respectful manner when interacting with other members through personal messages, emails, or other communication channels.

Communicating with a member that does not consent to the communication, whether through verbal or written means is a breach of consent and will be treated as such.

Enforcement of the code of conduct

Any violation of the guidelines may result in actions, including but not limited to warnings, temporary or permanent exclusion from events, and expulsion from the organization.

The board reserves the right to investigate any reported incidents, notifications, and concerns, and take necessary action.

It is a collective responsibility to promote a supportive, diverse, and respectful environment. By following these guidelines, you contribute to the well-being of the KiV community.